Privacy policy

The Confettimaker, gevestigd aan Coriet van Alphen-Roosstraat 30, 3088 GT  Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.theconfettimaker.com
Coriet van Alphen-Roosstraat 30
3088 GT  Rotterdam
The Netherlands
+31(0)10-2541111

Shailes Maikoe is de Functionaris Gegevensbescherming van The Confettimaker. Hij is te bereiken via info@thecofettimaker.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Confettimaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– De gestelde vraag (via het algemene formulier)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thecofettimaker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Confettimaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
The Confettimaker neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Confettimaker) tussen zit. The Confettimaker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailchimp, wordt gebruikt om u te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, hier worden beperkte persoonsgegevens opgeslagen (naam, e-mailadres)
  • WordPress, wordt gebruikt als CMS voor onze website, hier worden geen directe persoonsgegevens opgeslagen
  • Google Analytics, wordt gebruikt om algemene gegevens over bezoek aan onze site te genereren, hier worden geen directe persoonsgegevens opgeslagen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Confettimaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres > 5 jaar na laatste contact > Reden: om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Confettimaker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Confettimaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Confettimaker gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Confettimaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thecofettimaker.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Confettimaker wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Confettimaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thecofettimaker.com.

Privacy policy

The Confettimaker, registered at Coriet van Alphen-Roosstraat 30, 3088 GT Rotterdam, is responsible for the processing of personal information as described in this privacy policy.

Contact details
https://www.theconfettimaker.com
Coriet van Alphen-Roosstraat 30
3088 GT  Rotterdam
The Netherlands
+31(0)10-2541111

Shailes Maikoe is responsible for data protection at The Confettimaker. He can be contacted at info@thecofettimaker.com

Personal information which we collect
The Confettimaker collects your personal information because you use our services and/or you voluntarily give this information to us.

The information which we process:
– first and last name
– e-mail address
– the question asked

Special and/or sensitive personal information we process
Our website and/or services do not intend to collect personal information about website visitors under 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. We cannot check if a visitor is older than 16. We advise parents to be aware of the online activities of their children, to prevent their personal information from being collected without parental permission. If you are certain we have collected personal information without permission, contact us at info@theconfettimaker.com and we will remove this information.

Why and how we process personal information
The Confettimaker processes your personal information to:
– send you our newsletter and/or sales folder
– be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services
– to inform you of changes in our services or products

Automated decisions
The Confettimaker makes no decisions about issues which can have (substantial) effect for individuals based on automated processes. These are automated decisions made by computer programs or systems without any involvement of a person (for example, an employee of The Confettimaker). The Confettimaker uses the following computer programs and/or systems:

  • Mailchip is used to e-mail you when this is necessary to carry out our services. Only names and e-mail addresses are saved.
  • WordPress is used as CMS for our website. No personal information is saved here.
  • Google Analytics is used to analyze general information about visits to our site. No personal information is saved here.

How long we save personal information
The Confettimaker saves your personal information no longer than is strictly necessary to achieve the goals for which the information was collected. We use the following periods for saving personal information:

Personal information, telephone number, e-mail address: 5 years after the last contact. Reason: to be able to call or e-mail if this is necessary to carry out our services.

Sharing personal information with third parties
The Confettimaker does not sell your personal information to third parties. We will only share this information if it is necessary to fulfill your request to us or to comply with legal regulations. We have agreements with the companies we use to complete your orders to insure the same level of safety and privacy for your personal information. The Confettimaker remains responsible for these processes.

Cookies, or other tracking devices, we use
The Confettimaker only uses technical, functional and analytical cookies which do not violate your privacy. A cookie is a small piece of data that is stored on a site visitor’s computer, tablet or smart phone on the first visit to our site. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your convenience. They ensure that the website works smoothly and remembers, for example, your preferences. This way we can also improve the quality of the website. You can reject cookies by changing the settings on your browser so that cookies will no longer by saved. You can also delete all information that has been collected earlier.

See, change or remove personal information
You have the right to see, change or remove your personal information. You also have the right to withdraw your permission to process your personal information or to object to The Confettimaker’s use of your personal information, as well as the right to data portability. This means that you can ask us to send you, or another organization you choose, all the personal information we have on our computer concerning you.

You can send a request to see, correct, remove, transfer data of your personal information, or to withdraw your permission for or to object to the processing of your personal information to info@theconfettimaker.com.

To be certain that you have requested insight, we ask you to include proof of identity with your request. Make sure you black out your passport picture, MRZ (machine readable zone, the line with numbers at the bottom of your passport), passport number and social security number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond as soon as possible, within four weeks, to your request.

The Confettimaker also reminds you that you can file a complaint by the national supervisor for personal information, the Autoriteit Persoonsgegevens. This can be done with the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal information
The Confettimaker takes protection of your personal information seriously. We take precautions to protect your information from misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you think your personal information is not protected correctly or there any signs of misuse, contact our customer service or notify us at info@theconfettimaker.com.

Coriet van Alphen-Roosstraat 30   |   3088 GT  Rotterdam   |   The Netherlands   |   info@theconfettimaker.com   |  tel.: +31 (0)10 - 254 11 11  |   Privacy policy  |
Alg. voorwaarden The Confettimaker  |   Alg. voorwaarden The Confettimaker Rental

ontwerp: 2DSign | huisstijl professionals